Tel: 08 – 37 92 48

Översvämningar allt vanligare – men du kan undvika dem

Med klimatförändringar, ökande nederbörd och allt tätare städer ökar risken för översvämningar i och kring fastigheterna. Det blir svårare för regnvattnet att sjunka ner i marken eftersom en större och större del täcks av bland annat asfalt. Vi gör en kort tillbakablick på dagvattensystemets utveckling, och berättar hur du kan minska risken för översvämning. Du får också ett riktigt bra erbjudande.  

Några milstolpar i dagvattensystemets historia:

  • Från början rann spillvatten och dagvatten i samma kanaler i gatorna.
  • Under urbaniseringen grävde man ner ledningarna i städerna.
  • Duplikatsystemet separerar spillvatten från dagvatten sedan 1950-talet, och då byggdes även de första kommunala vattenreningsverken i Sverige.
  • Under 1970-talet infördes lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) för att minska avrinningen genom infiltration och perkolation.
  • Sedan övergick fokus till att minska föroreningarna med hjälp av fördröjningsanläggningar.

 

Tillbaka till naturen
Visste du att knappt hälften av dagvattnet i Stockholm leds till avloppsreningsverken? Det är framför allt innerstadens dagvatten, medan det i ytterområdena oftare leds ut i sjöar och vattendrag. I reningsverken renas vattnet med målet att det ska kunna släppas ut i kretsloppet utan problem för miljön. Föroreningarna som har separerats från vattnet behandlas och deponeras.

Slamsugning för färre översvämningar
Du kan hjälpa till att underhålla systemet långsiktigt och minska risken för översvämningar vid fastigheterna. Vi rekommenderar slamsugning av dagvattenbrunnarna på våren och hösten. Stora vattenpölar kan hindra hyresgäster att ta sig fram till sina hem eller bilar, och källare och entréer kan få vattenskador.

Ring oss på 08-37 92 48 för att boka slamsugning redan nu. Vi erbjuder regelbunden tömning och rengöring av bland annat dagvattenbrunnar och pumpgropar.

dagvatten-play-640x360
Se filmen Grus i maskineriet om fördelarna med regelbunden slamsugning.

Rörinspektion på köpet!
Boka en underhållsspolning av avloppssystemet med oss för minst 50 000 kronor så får du en rörinspektion till ett värde av 10 000 kronor på köpet. Med underhållsspolning minskar du risken för översvämning i avloppen och förlänger livslängden på dina rör. Vi önskar din beställning senast 31 mars och kommer att utföra arbetet under 2016.

Ring oss på 08-37 92 48 för att boka underhållsspolning.

 

Adress

LGT:s Högtryck AB
Krossgatan 29
162 50 Vällingby

Vad kan vi hjälpa dig med?

Du är alltid välkommen att höra av dig för mer information, frågor eller om du vill boka ett möte med oss.